ADATVÉDELMI IRÁNYELV AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ

Az R-Digital Kft. számára kiemelten fontos az Ön által megadott személyes adatok védelme. (a továbbiakban R-Digital Kft. Vagy Adatkezelő). R-Digital Kft. Az interneten keresztül számára továbbított valamennyi személyes adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezeli, mintha azt más módon vagy formában adták volna át.

R-Digital Kft. A Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során a www.revinddigital.com weboldalon elektronikusan megadott személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Felhasználó (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) által a Kapcsolatfelvételi űrlap internetes kitöltésekor megadott adatok valódiságáért és pontosságáért.

1. Adatkezelő adatai

 • Az Adatkezelő neve: R-Digital Kft.
 • Az Adatkezelő képviselője: a társaság ügyvezetője
 • Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-333519
 • Az Adatkezelő székhelye: 1133 Budapest, Tisza u. 9. I / 14.
 • Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: + 36-70-704-5333
 • Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: [email protected]
 • Az Adatkezelő postacíme: 1133 Budapest, Tisza u. 9. I / 14.
 • Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: ilyen személy nem áll az Adatkezelő alkalmazásában.

2. Adatvédelmi jogszabályok

Az Adatkezelő mindenkor alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályokat, így különösen az alábbiakat:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
 • A 2012. évi XLVIII. törvény a kereskedelmi reklámozás alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • A 2001. évi CVIII. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).
 • Az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

3. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő különböző üzleti területeken nyújt tanácsadást, melyről a bevezetőben megjelölt weboldalon ad tájékoztatást. A Felhasználónak a weboldal látogatása során a „Kapcsolat” menüpontban lehetősége van felvenni a kapcsolatot az R-Digital Kft.-vel és üzenetet küldeni elektronikus úton. A Felhasználó által beküldött üzenet feldolgozásra kerül, és ennek alapján válaszüzenetben megkeressük abban a témában, amelyben az üzenetet küldte.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a leírt céllal ellentétben nem használja fel.

4. Az adatkezelés jogalapja

 • Az adatok kezelése a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával történik. A hozzájárulás az adatkezelő revinddigital.com weboldalán a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, egyidejűleg jelen tájékoztató elolvasásával és elektronikus elfogadásával történik.A Felhasználó nem köteles személyes adatot megadni, de ez a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének és elküldésének feltétele, mert ennek hiányában a Felhasználó nem tudja létrehozni és megválaszolni az általa küldeni kívánt üzenetet.

5. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő honlapján (www.revinddigital.com) található információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez és elküldéséhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges: Név, E-mail cím.

6. Az adatkezelés időtartama

 • Az Adatkezelő a kapcsolódó személyes adatokat alapértelmezés szerint a Kapcsolatfelvételi űrlap beérkezését követő 60 napig kezeli. Az Adatkezelő az űrlap beérkezésétől számított 15 napon belül válaszol az űrlapra, majd választ küld a Felhasználónak. Ha a Felhasználó az Adatkezelő által megküldött válaszra 30 napon belül nem válaszol, az Adatkezelő 15 napon belül ellenőrzi a tényt, majd törli a Felhasználó személyes adatait.
 • Ha a Felhasználó a hozzájárulását a 60. nap előtt visszavonja, az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásig tart. A Felhasználó hozzájárulását elektronikus úton vagy postai úton bármikor ingyenesen visszavonhatja. Az Adatkezelő a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül gondoskodik a személyes adatok törléséről.
 • Ha a válaszüzenet elküldését követően automatikus e-mail üzenet érkezik az Adatkezelőhöz, hogy az e-mail cím már nem elérhető, vagy az érintett már nem használja, az e-mail címhez kapcsolódó személyes adat a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül törlésre kerül.
 • Az elállási jog nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

7. Az Érintett jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

 • Átlátható információkat kaphat adatai kezeléséről.
 • Visszajelzést kaphat az adatkezelés előrehaladásáról és az átlátható tájékoztatóban található információkról.
 • A rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítése, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítése.
 • Törölje a vele kapcsolatos személyes adatokat.
 • Kérésre az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 • Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és egy másik adatkezelőnek továbbítja.

8. Személyes adatok törlése

 • Az Adatkezelő a Kapcsolatfelvételi űrlap kézhezvételét követő 60 napon belül törli az Érintett személyes adatait, ha az Érintett 30 napon belül nem válaszol a neki küldött válaszüzenetre.
 • Az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait, ha az a 6. pontban foglaltak szerint visszavonja hozzájárulását.
 • Ha az Érintett kéri személyes adatainak törlését, az Adatkezelő azokat 15 napon belül törli.
 • Amennyiben a válaszüzenet elküldését követően automatikus e-mail üzenet érkezik az Adatkezelőhöz arról, hogy az e-mail cím már nem elérhető, vagy az érintett már nem használja, az Adatkezelő törli az adatkezeléssel kapcsolatos személyes adatot. az e-mail címet a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül.
 • Ha a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság kéri az Érintett személyes adatainak törlését, azt a jogerős határozatban vagy végzésben foglaltak szerint kell megtenni.

 

9. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt az Adatkezelő alkalmazásában álló munkavállalók a titoktartási kötelezettség mellett a feladataik ellátásához szükséges ideig és mértékben megismerhetik az adatkezeléssel érintett adatokat.

10. Adatátvitel

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a 11. pontban megnevezett adatfeldolgozók és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások kivételével harmadik személynek nem adja át.

11. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az adatok tárolásának és elérhetőségének biztosítása érdekében az adatok tárolásának és elérhetőségének biztosítása érdekében tárhelyszolgáltatás céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Egyéb célokra az Adatfeldolgozókat az Adatkezelő nem veszi igénybe. Az adatkezelés időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közötti érvényes szerződés tartalmazza.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetőségei:

 • Cégnév: X-Web Netpartner Kft.
  • Cím: 319 Clematis Street Suite 900 West Palm Beach, FL 33401
  • Adatvédelmi információk: https: //www.vultr.com/legal/privacy/

 

 • Cégnév: Google LLC
  • Cím: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Adatvédelmi információk: https: //policies.google.com/privacy? Hl = en
  • https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

Az Adatkezelő jelen adatkezelés során más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

12. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

 

 • A személyes adataival kapcsolatos jogait az 1. pontban felsorolt ​​elérhetőségeken az Adatkezelőnél érvényesítheti. Az Adatkezelő a hozzá érkezett kérelmet, panaszt a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, és az Érintettet az adatkezelés eredményéről tájékoztatja. az eljárás.
 • Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c., Honlap: naih.hu) fordulhat.
 • Az Érintett jogosult az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróság előtt pert indítani, ha az Adatkezelő megsértette a hatályos jogszabályokból eredő jogait.

13. Titoktartás

Az Adatkezelő üzleti titokként kezel minden olyan információt, amely a partnerei és ügyfelei személyére és adataira, valamint az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozik.

14. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat a 11. pontban megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett, az általa birtokolt és üzemeltetett szervereken tárolja. Ezeket a szervereket a legkorszerűbb technikai és üzemeltetési biztonsági intézkedések védik, amelyek megakadályozzák jogosulatlan használat és visszaélés. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődésnek megfelelően fejlesztik biztonsági eljárásaikat.

15. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Adatvédelmi Tájékoztató
Facebook | LinkedIn

Copyright © Revind Digital 2022