PRIVACYBELEID VOOR HET INVOEREN VAN HET contactformulier

De bescherming van de door u verstrekte persoonsgegevens is van groot belang voor R-Digital Kft. (Hierna R-Digital Kft. Ofwel de Verwerkingsverantwoordelijke). R-Digital Kft. Behandelt alle persoonlijke gegevens die haar via internet worden verzonden met hetzelfde hoge beschermingsniveau alsof ze op een andere manier of in een andere vorm waren verstrekt.

R-Digital Kft. Verwerkt de persoonsgegevens die elektronisch worden verstrekt op de website www.revinddigital.com tijdens het invullen van het Contactformulier. De gegevensbeheerder is niet verantwoordelijk voor de authenticiteit en nauwkeurigheid van de gegevens die door de gebruiker (hierna de gebruiker of de betrokkene) worden verstrekt bij het invullen van het contactformulier via internet.

1. Gegevens verwerkingsverantwoordelijke

 • Naam van de gegevensbeheerder: R-Digital Kft.
 • Vertegenwoordiger van de gegevensbeheerder: de directeur van het bedrijf
 • Het bedrijfsregistratienummer van de gegevensbeheerder is 01-09-333519
 • De maatschappelijke zetel van de gegevensbeheerder: 1133 Boedapest, Tisza u. 9. Ik / 14.
 • Telefooncontact van de gegevensbeheerder: + 36-70-704-5333
 • Elektronisch contact van de gegevensbeheerder: [email protected]
 • Postadres van de gegevensbeheerder: 1133 Boedapest, Tisza u. 9. Ik / 14.
 • Data Protection Officer van de Data Controller: een dergelijke persoon is niet in dienst van de Data Controller.

2. Gegevensbeschermingswetgeving

De Verwerkingsverantwoordelijke zal altijd de toepasselijke wettelijke voorschriften die op hem/haar en zijn/haar activiteiten van toepassing zijn, toepassen en naleven, in het bijzonder de volgende:

 • Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de gratis verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 95/46 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • De CXII uit 2011. Handelen over het recht op zelfbeschikking van informatie en vrijheid van informatie (Infotv.).
 • De XLVIII. Handelen volgens de basisvoorwaarden en bepaalde beperkingen van commerciële advertenties (Grt.).
 • De CVIII uit 2001. over bepaalde kwesties in elektronische handelsdiensten en diensten van de informatiemaatschappij (Ekertv.).
 • De CXIX uit 1995. Wet op het beheer van NAW-gegevens ten behoeve van onderzoek en directe bedrijfsacquisitie (Kkt.).

3. Doel van gegevensbeheer

De verwerkingsverantwoordelijke biedt adviesdiensten op verschillende bedrijfsterreinen, waarover hij informatie verstrekt op de website die in de inleiding wordt vermeld. Tijdens het bezoek aan de website heeft de Gebruiker in het menu-item "Contact" de mogelijkheid om contact op te nemen met R-Digital Kft en elektronisch een bericht te verzenden. Het door de Gebruiker ingediende bericht wordt in behandeling genomen en op basis hiervan wordt er in een antwoordbericht contact met hem opgenomen over het onderwerp waarin hij het bericht heeft verzonden.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de persoonsgegevens van de Betrokkene niet in strijd met het beschreven doel.

4. Wettelijke basis voor gegevensbeheer

 • De gegevens worden verwerkt met de vrijwillige en uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers. Toestemming wordt gegeven op de gegevensbeheerder revinddigital.com website door het contactformulier in te vullen en deze informatie tegelijkertijd elektronisch te lezen en te accepteren.
 • De Gebruiker is niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken, maar het is een vereiste voor het invullen en verzenden van het Contactformulier, omdat de Gebruiker bij het ontbreken hiervan geen het bericht dat hij/zij wil verzenden, kunnen vaststellen en erop kunnen reageren.

5. Omvang van de verwerkte gegevens

Het is niet nodig om persoonlijke gegevens in te voeren om de informatie op de website van de gegevensbeheerder (www.revinddigital.com) te bekijken, maar de volgende persoonlijke gegevens zijn vereist om het contactformulier in te vullen en in te dienen: naam, e-mailadres.

6. Duur van gegevensbeheer

 • In totaal verwerkt de gegevensbeheerder standaard de gerelateerde persoonsgegevens gedurende 60 dagen na ontvangst van het contactformulier. De gegevensbeheerder zal binnen 15 dagen na ontvangst van het formulier op het formulier reageren en vervolgens een antwoord naar de gebruiker sturen. Als de Gebruiker niet binnen 30 dagen reageert op het antwoord van de Verwerkingsverantwoordelijke, zal de Verwerkingsverantwoordelijke dit binnen 15 dagen controleren en vervolgens de persoonlijke gegevens van de Gebruiker verwijderen.
 • Als de gebruiker zijn/haar toestemming vóór de 60e dag intrekt, loopt de gegevensverwerkingsperiode vanaf het verlenen van de toestemming tot de intrekking ervan. De Gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde kosteloos intrekken, elektronisch of per post. De gegevensbeheerder zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens worden verwijderd binnen 15 dagen nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld.
 • Als na verzending van het antwoordbericht een automatisch e-mailbericht wordt teruggestuurd naar de gegevensbeheerder dat het e-mailadres niet langer beschikbaar is of niet langer wordt gebruikt door de betrokkene, worden de persoonlijke gegevens met betrekking tot het e-mailadres binnen 15 dagen na bekendmaking verwijderd.
 • Het herroepingsrecht doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

7. Rechten van de betrokkene met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

 • Ontvang transparante informatie over hoe uw gegevens worden verwerkt.
 • Ontvang feedback over de voortgang van uw gegevensverwerking en de informatie in de transparante informatie.
 • Corrigeer onjuiste persoonlijke gegevens over hem of haar of vul onvolledige persoonlijke gegevens aan.
 • Persoonlijke gegevens over hem verwijderen.
 • Op verzoek beperkt de gegevensbeheerder de gegevensverwerking.
 • U ontvangt uw persoonlijke gegevens in een geschikt formaat en draagt ​​deze over aan een andere gegevensbeheerder.

8. Verwijdering van persoonlijke gegevens

 • De gegevensbeheerder verwijdert de persoonsgegevens van de Betrokkene 60 dagen na ontvangst van het Contactformulier, als de Betrokkene niet reageert op het antwoordbericht dat na 30 dagen naar hem/haar is verzonden.
 • De verwerkingsverantwoordelijke verwijdert de persoonsgegevens van de betrokkene als hij/zij zijn/haar toestemming intrekt in overeenstemming met punt 6.
 • Als de betrokkene verzoekt om verwijdering van zijn/haar persoonlijke gegevens, zal de gegevensbeheerder deze binnen 15 dagen verwijderen.< /li>
 • Als na verzending van het antwoordbericht een automatisch e-mailbericht wordt teruggestuurd naar de gegevensbeheerder dat het e-mailadres niet langer beschikbaar is of niet meer wordt gebruikt door de betrokkene, zal de Verantwoordelijke de persoonsgegevens met betrekking tot het e-mailadres binnen 15 dagen nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld, verwijderen. binnen.
 • Als de nationale autoriteit voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie of de rechtbank verzoekt om verwijdering van de persoonlijke gegevens van de betrokkene, moet dit worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van de definitieve beslissing of beschikking.

 

9. De gegevens leren kennen

Tijdens de periode van gegevensbeheer kunnen de werknemers in dienst van de Verwerkingsverantwoordelijke gedurende de tijd en voor zover nodig voor de uitvoering van hun taken, met inachtneming van de geheimhoudingsplicht.

10. Gegevensoverdracht

De gegevensbeheerder zal de persoonlijke gegevens niet overdragenverstrekt aan derden, met uitzondering van de gegevensverwerkers genoemd in punt 11 en de voorschriften uiteengezet in de toepasselijke wetgeving.

11. Gegevensverwerking

Om de opslag en beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen, maakt de gegevensbeheerder gebruik van gegevensverwerkers voor het hosten van diensten om de opslag en beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen. Voor andere doeleinden worden de gegevensverwerkers niet gebruikt door de gegevensbeheerder. De duur van de gegevensverwerking is opgenomen in het geldige contract tussen de gegevensbeheerder en de gegevensverwerkers.

Namen en contactgegevens van gegevensverwerkers:

 • Bedrijfsnaam: X-Web Netpartner Kft.
  • Adres: 319 Clematis Street Suite 900 West Palm Beach, FL 33401
  • Privacy-informatie: https: //www.vultr.com/legal/privacy/< /li>

 

 • Bedrijfsnaam: Google LLC
  • Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
  • Privacy-informatie: https: //policies.google.com/privacy? Hl = en
  • https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

De gegevensbeheerder gebruikt geen andere gegevensverwerker tijdens dit gegevensbeheer.

12. Handhavingsopties voor de betrokkene

 

 • U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens afdwingen bij de gegevensbeheerder via de contactgegevens vermeld in punt 1. De gegevensbeheerder behandelt de aanvraag en door hem ontvangen klacht in overeenstemming met de geldende regelgeving en informeert de Betrokkene over de uitkomst van de procedure.
 • De betrokkene kan een aanvraag indienen bij de National Data Protection and Freedom of Information Authority (adres: 1125 Boedapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c., Website: naih.hu) met een klacht met betrekking tot de gegevensbeheeractiviteiten van de gegevensbeheerder.
 • De Betrokkene heeft het recht om een ​​gerechtelijke procedure te starten bij de rechtbank die bevoegd is volgens de plaats van activiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke, indien de Verwerkingsverantwoordelijke zijn/haar rechten onder de toepasselijke wetgeving heeft geschonden.

13. Vertrouwelijkheid

De gegevensbeheerder behandelt alle informatie met betrekking tot de identiteit en gegevens van zijn partners en klanten en zijn zakelijke relaties met de gegevensbeheerder als bedrijfsgeheimen.

14. Maatregelen voor gegevensbeveiliging

Het slaat de persoonlijke gegevens op die zijn verstrekt aan en beheerd door de gegevensbeheerder op servers die eigendom zijn van en beheerd worden door hem en worden beheerd door de gegevensverwerkers vermeld in punt 11. Deze servers zijn beschermd door de staat -of-the-art technische en operationele veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik en misbruik te voorkomen. De gegevensbeheerder en de gegevensverwerkers controleren en verbeteren regelmatig hun beveiligingsprocedures in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

15. Mogelijkheid om de gegevensbeheerinformatie te wijzigen

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid eenzijdig te wijzigen met kennisgeving aan gebruikers.

Privacybeleid
Facebook | LinkedIn

Copyright © Revind Digital 2022